Syrisk sit-in protest fortsætter!

Syrisk sit-in protest fortsætter!

fre d. 4. jun 10:00 - man d. 14. jun 16:00

Christiansborg Slotsplads

Skrevet af Anonynm bruger

English below

“Kære alle, forholdene skifter fra dårligt til værre i dette land i forhold til os som flygtninge. De begyndte med indføre lovgivninger mod os, og vi lod være med at være opmærksomme og fortalte os selv, at tingene ville nok blive bedre. Og nu efter at de er begyndt at tilbagekalde vores opholdstilladelser, valgte vi at videre ignorere situationen i chok og forvirring. Og i øjeblikket, arbejder de på at etablere lejre i Rwanda. Og vi ignorerer det stadigvæk. I de seneste år blev vi brugt til underholdnings debatter og latterliggørelse i de danske medier og blandt politikerne. Er der stadig mere plads til at ignorere eller fortrænge, at alt dette sker omkring os? Jeg er bekymret for, at hvis vi denne gang fortsætter med at ignorere vores situation og ikke lægger hænderne sammen for den protest, og sammen trækker en linje til denne absurd show, vil vi minde os selv om det i Rwanda. Vi må ikke blive gjort til flygtninge igen! "

BESKRIVELSE:

I juni 2020 iværksatte den danske regering en revurdering af syriske flygtninges behov for beskyttelse, hvilket resulterede i tilbagekaldelsen af hundreder af syriske opholdstilladelser siden begyndelsen af 2021 mere end 900 syrere har modtaget breve om ophør af deres beskyttelse og ophold status.

Torsdag den 6. maj havde det danske parlament et flertal på 60-32 om, at Syrien er sikker for syriske flygtninge at blive sendt tilbage til. Danmark er det eneste land i Europa, der erklærer, at Damaskus og Syrien er sikre. Denne afstemning og deres beslutning var baseret på falske rapporter og strider imod udtalelsen fra FN’s flygtningeorganisationen - UNHCR, og de førende eksperter omkring Syrien og Assads regime.

Det er mere end tydeligt, at det ikke er sikkert at vende tilbage til Syrien og Assads diktatur. At sende uskyldige tilbage til forfølgelse og tortur er uacceptabelt og bør ikke tolereres.

Om protesten:

Vi er begyndt at gøre os klar ved hjælp af danske folkeorganisationer til at holde en fredelig sit-in protest foran Christiansborg fra tirsdag den 18. maj.

Vi opfordrer regeringen til at stoppe alle intentioner om deportationer til Syrien. Syrien er en krigszone. Flygtninge bør ikke sendes tilbage til et regime, der er kendt for civil udryddelser og krigsforbrydelser. Danmark skal beskytte sine syriske medborgere.

Vores Krav:

1. Anerkend at Damaskus og Syrien ikke er sikre!
2. Nej til 'paradigmeskift'
3. Stop med at lege med vores liv og vores børns liv og fremtid!

Med tro på demokrati vælger vi at afholde en fredelig sit-in-protest for at vise vores utilfredshed med regeringens politik over for os og andre flygtninge. Vi har i hensigten at blive ud foran Christiansborg, så længe det tager for beslutningstagerne at stoppe denne uretfærdighed, og til den danske befolkning at skifte holdning.

Kom og tal med os fremfor at tale om os.

----------------------------

“Dear all, conditions are changing from bad to worse in this country in relation to us as refugees. They started by introducing laws against us, and we stopped paying attention and told ourselves that things would probably get better. And now after they have started revoking our residence permits, we chose to further ignore the situation in confusion. And at the moment, they are working on setting up camps in Rwanda. And we still ignore it. In recent years, we have been used for entertainment debates and ridicule in the Danish media and among politicians. Is there still more room to ignore or displace that all this is happening around us? I am concerned that if this time we continue to ignore our situation and do not join hands in this protest, and together draw a line to this absurd show, we will remind ourselves of it in Rwanda. We will not be made refugees again! "

DESCRIPTION:

In June 2020, the Danish government launched a reassessment of Syrian refugees' need for protection, which resulted in the revokement of hundreds of Syrian refugee permits since the beginning of 2021 more than 900 Syrians have received letters regarding the discontinuation of their protection and residency status.

On Thursday, the 6th of May, the Danish Parliament had a majority vote 60-32 that Syria is safe for Syrian refugees to be sent back. Denmark is the only country in Europe to declare that Damascus and Syria are safe. This vote and their decision were based on false reports and goes against the opinion of the UN Refugee Agency - UNHCR, and the leading experts on Syria and Assad's regime.

It is more than evident that it is not safe to return back to Syria, and Assad’s dictatorship. Sending innocent people back to persecution and torture is unacceptable and should not be tolerated.

About the protest:

We have started to get ready with the help of Danish grassroots organizations to have a peaceful sit-in protest by the Danish parliament on ,Tuesday the 18th of May.

We are calling on danish government to stop all intentions of deportations to Syria. Syria is a war zone. Refugees should not be sent back to a regime that is known for mass civilian extermination and war crimes. Denmark must protect it’s Syrian citizens.

Our Demands:

1. Recognize that Damascus and Syria are not safe!
2. No to the 'Paradigm Shift'
3. Stop playing with our lives, and our children’s lives and future!

With our faith in democracy we choose to have a peaceful sit-in protest in order to show our disenchantment with the government's policies towards us and other refugees. We intend to stay near the parliament as long as it takes for the policy makers to put a stop to this injustice and for the Danish public to change their opinion.

Please come and talk to us instead of talking about us.

Mere info