Restorative Justice Seminar / Genoprettende Retfærdighed Seminar (FULLY BOOOKED)

Restorative Justice Seminar / Genoprettende Retfærdighed Seminar (FULLY BOOOKED)

lør d. 17. okt 09:30 - søn d. 18. okt 17:00

Ungdomsbyen, Fælledvej 12C, 3. sal, 2200, København N

Skrevet af genopretkbh

[ENGLISH BELOW]
WEEKENDSEMINAR OM GENOPRETTENDE CIRKLER
GenopretKbh inviterer til et weekendseminar om genoprettende retfærdighed og genoprettende cirkler d. 17.-18. oktober 2020.

Hvad gør vi, når konflikter bliver for smertefulde til at håndtere? Genoprettende cirkler er en fællesskabsorienteret proces, hvor de involverede parter i en konflikt har mulighed for at blive hørt, og finde mulige veje frem, som ikke handler om afstraffelse og eksklusion.

Seminaret kommer til at bestå af korte oplæg, erfaringsudvekslinger og gruppeøvelser. Du vil få mulighed for at øve teknikker som spejling, aktiv lytning og facilitering af cirkler. Vi kommer også til at have diskussioner om, hvordan vi kan tage de næste skridt sammen og forandre de konfliktkulturer, vi er en del af. Detaljeret program følger efter tilmelding.

HVORNÅR OG HVOR ER DET? ER DET TILGÆNGELIGT?
Lørdag d. 17 og søndag d. 18 oktober kl. 9.30-17 i Ungdomsbyen, Fælledvej 12C, 3. Sal, 2200 København N. Det er 15 min. gang fra Nørreport station, og 2 min fra Elmegade busstation.

Seminaret er åbent for alle og er tilgængeligt for både dansktalende og engelsktalende. Lokalerne ligger på 3. sal, men har niveaufri adgang via elevator. Der er et kørestolstilgængeligt toilet på 2. sal i bygningen. Det vil være muligt at holde individuelle pauser og ligge ned i et separat lokale.

Der er ikke et gebyr for at deltage, til gengæld faciliterer vi en proces på seminaret hvor det er muligt at bidrage økonomisk og med andre ressourcer.

Kontakt os endelig via mail, hvis du har spørgsmål om tilgængelighed eller andet: genopretkbh@riseup.net.

HVEM STÅR BAG?
GenopretKBH er et netværk af folk med interesse for praktisk at lære sig genoprettende cirkler, bl.a. ved månedlige øve-sessions. Netværket opstod efter et lignende weekendseminar i 2018, og vi håber dette seminar på samme måde kan give andre mod og inspiration til at organisere sig. Vi der organiserer seminaret er syv medlemmer af netværket, og er en blanding af racegjorte, hvide, queer, hetero, cis, og transpersoner. Læs mere om netværket på https://genopretkbh.dukop.dk/

HVORDAN KAN JEG TILMELDE MIG?
Send en mail til genopretkbh@riseup.net. Skriv dit navn, foretrukne sprog, og hvis du har bestemte ønsker til hvad der kan gøre seminaret tilgængeligt for dig. Der er plads til max 35 deltagere. Tilmelding skal helst ske inden d. 7. oktober. SEMINARET ER FULDT BOOKET, HVIS DU SENDER EN E-MAIL KOMMER DU PÅ VENTELISTEN.

HVAD MED COVID-19?
Det er muligt at COVID-19-epidemien blusser op igen til efteråret. Vi arbejder på alternativer, hvis det bliver vanskeligt at fysisk mødes så mange.

kh Di, Magnus, Malte, Maria, Ronja, Blåbær, Tess

***ENGLISH***
WEEKEND SEMINAR ABOUT RESTORATIVE CIRCLES
RestoreCPH invites to a weekend seminar about restorative justice and restorative circles the weekend of October 17th and 18th, 2020.

What do we do when conflicts get too painful to deal with? Restorative circles are a community-oriented process, where the parties involved in the conflict have the possibility to be heard, and find possible ways forward that aren’t about punishment and exclusion.

The seminar will consist of short presentations, group exercises, and knowledge exchanges. You will have the possibility to practice techniques such as reflecting, active listening, and facilitating circles. We will also discuss how we can together take the next step forward to change the conflict culture we are a part of. A detailed program will follow after registration.

WHEN AND WHERE IS IT? IS IT ACCESSIBLE?
Saturday, October 17, 2020, and Sunday, October 18, 2020 from 9:30 AM - 5:00 PM in Ungdomsbyen, Fælledvej 12C, 3. Sal, 2200 København N. It’s 15 min walking from Nørreport station, and 2 min walking from Elmegade bus station.

The seminar is open to all, and accessible for both Danish speaking and English speaking people. The location is on the 3rd floor, but there is step-free access via elevator. There’s a wheelchair accessible toilet on the 2nd floor in the building. It will be possible to take individual breaks and lie down in a separate room, if/when necessary.

There’s no participation fee, but we will facilitate a process during the seminar where it will be possible to support and contribute financially, as well as with other resources.

Don’t hesitate to contact us on our email, if you have questions about accessibility or anything else: genopretkbh@riseup.net.

WHO IS BEHIND THIS?
RestoreCPH is a network of people interested in practicing and learning about restorative circles, for example by our monthly practice sessions. The network was founded after a similar weekend seminar in 2018, and we hope that this seminar, in the same way, can give others the spirit and inspiration to organize. Us organizers are seven members of the network, and we are a mix of BIPOC, white, queer, hetero, cis, and trans people. Read more about the network at https://genopretkbh.dukop.dk/

HOW DO I REGISTER?
Send an email to genopretkbh@riseup.net. Write your name, preferred language, and if you have specific wishes for what could make the seminar accessible for you. There is space for max. 35 participants. Please sign up before October 7th, if possible. THE SEMINAR IS FULLY BOOKED, IF YOU WRITE AN E-MAIL YOU WILL BE PUT ON THE WAITING LIST

WHAT ABOUT COVID-19?
It’s possible that the COVID-19 pandemic will resurface in autumn. We are working on alternatives, if it becomes difficult to meet in person.

Sincerely, Di, Magnus, Malte, Maria, Ronja, Blåbær, Tess

Mere info