Pink/Sort blok

Pink/Sort blok

lør d. 18. aug 14:00 - 16:00

Sankt Hans Torv, Sankt Hans Torv, 2200, København.N

Skrevet af vredqueer

(English description below)

D. 18 august kl. 14 er der demonstration fra Sankt Hans Torv til Queerlands i Warehouse9

Samtidigt med Pride Paraden går vi for at markere at vores kamp handler om frigørelse - ikke tolerance!

Der vil være queers, lækker musik og kampråb fra start til slut!

- Vi vil skabe et mere politisk og systemkritisk alternativ til pride!
Copenhagen Pride er det LGBT+arrangement der fylder mest i offentligheden, men er et arrangement der i højere grad end march og protest er præget af fest og ´se giraffen kultur´. Priden handler om at store virksomheder bruger LGBT+miljøet og prideflaget til at skabe profit. Priden er en fest der mest appellerer til og skaber rum for hvide homoseksuelle cis-mænd, og ekskluderer folk der ikke passer ind i den ramme. Vi vil politisere denne dag ved at have et alternativ til priden, der er systemkritisk, politisk og festligt, og som søger at inkludere folk, der ikke føler sig velkomne i priden.

- Vi er queer!
Vi kæmper imod de rammer der bliver sat for køn og seksualitet, også i priden og det brede LGBT+miljø. Normer om tyndhed, hvidhed, maskulinitet, og ’smart stil’ præger disse miljøer, og er meget ekskluderende. Vi vil forsøge at skabe et rum hvor du kan være queer i din egen version. Vi ser queerhed som modstand, protest og oprør mod (køns- og seksualitets)normer.

- Vi er antikapitalister!
Profit og fucking store virksomheder præger priden. Kapitalismen er med til at gøre LGBT+rettigheder og LGBT+miljøet til en vare som store virksomheder profiterer på uden resten af året at gøre noget for at forbedre forholdene, hverken i samfundet generelt eller indenfor deres egen virksomhed. Vi arbejder antikapitalistisk og yder dermed modstand mod sammenhængen mellem profit og promovering af LGBT+rettigheder. Vi ser en antikapitalistisk tilgang som et nødvændigt værktøj til LGBT+frigørelse

- Vi er antifascister!
Priden har en historie for at give platform til personer som Carl Christian Ebbesen og Jim Lyngvild, der skaber plads til og opretholder fascistiske idéer. I priden skal der ikke være plads til fascismen i nogen af dens former. Vi er imod grænser, politivold, og andre former for fascisme, der opretholder undertrykkende strukturer. Vi er for international solidaritet. Vi arbejder mod hvidhedsnormer, racisme og fascisme i queer og venstreradikale rum.

- Vi er feminister!
Patriarkatet er en struktur der har sin indvirkning i LGBT+miljøer og gør at femininitet nærmest ingen plads har, og personer der udtrykker sig og/eller bliver læst som feminine møder aggressioner og vold i form af sexisme og transmisogyni. Vi ønsker at yde modstand til patriarkatet ved at skabe et rum hvor femininitet har sin plads og hvor transfobi, transmisogyni og sexisme ikke accepteres.

- Vi er trætte af machopis!
Vi er trætte af oplevelser af machokultur i queersammenhænge og venstreradikale sammenhænge. Folk der agerer aggressivt, tager usandsynligt meget plads i samtaler, på dansegulvet, over det hele. Vi forstår ”macho” som et bredt begreb der dækker over f.eks. en kultur hvor der kun de mest højlydte og frembrusende får deres holdninger taget seriøst, men også en kultur hvor der ikke er plads til at tage egne og andres følelser seriøst. Machokultur bør ikke have plads nogen steder og særligt ikke i queer rum. Vi ønsker at skabe plads og passe på hinanden.

- Vi sætter selv vores dagsorden!
Arrangørgruppen til dette initiativ er queer-separatistisk og alle arrangører er selvidentificerede queers på den ene eller anden måde. Dagsordnen er altså sat af queers. Arrangementet er dog ikke queerseperatistisk, da vi vil skabe et rum, hvor der er plads til dem der er usikre på om de er queer, og at vi gerne vil styrke overlappet mellem queer og venstreradikale rum. Du er derfor velkommen lige meget om du identificerer dig som queer eller ej.

- Vi vil have mere plads til overlappet mellem queer og venstreradikal!
Et af vores formål med dette arrangement er at skabe plads til overlappet mellem queerhed og venstreradikalisering. Queer rum er ofte præget af afpolitisering, hvilket ekskluderer en lang række af mennesker der bryder med de normer der findes alle steder hvor der ikke gøres et aktivt forsøg på at gøre op med dem. Omvendt er en del venstreradikale rum præget af machopis. Vi ønsker at radikalisere queersne og gøre op med machokulturen i det venstreradikale miljø.

Arrangørgruppen kan kontaktes på queer@disroot.org

-- English --
The 18th of August at 2 pm there will be a demonstration from Sankt Hans Torv to Queerlands in Warehouse 9.

We are marching the same day as the Pride parade to show that our struggle is about liberation – not tolerance.

You can expect queers, nice music and chants the entire way!

- We strive to create a more political and revolutionary alternative to pride!
Copenhagen Pride is the one LGBT+ event that is most broadly known among the public but it is also an event that rather than being a protest is a party with a culture of being entertainment for cishet people as well. In the Copenhagen Pride big corporations use the LGBT+ community and the pride flag to create profit for themselves without actually pushing for diversity. The pride also creates a space that is primarily targeted towards white, homosexual cis men while it excludes people who do not fit this ideal. Our goal is to take this day back to its political roots by creating an alternative to the pride parade. We want this day to be joyfull while still being revolutionary, political and inclusive of everyone who do not feel welcome at the pride parade.

- We are queer!
We fight against the ideals for gender and sexuality which thrive both in society as a whole and in the LGBT+ community. These norms for being thin, white, masculine and wearing the ”right” clothes still exists in our community and tend to exclude the people who do not fit into these norms. We want to create a space with room for exploring your own way of being queer. We view queerness as resistance, protest and rebellion against harmfull norms for gender and sexuality.

- We are anticapitalists!
Profit and huge corporations dominate the pride. Capitalism makes LGBT+ rights and our community into a product that big corporations can profit from without actually doing anything to improve the conditions of LGBT+ people in society as a whole or within their own company. We are anticapitalists which mean that we resist this connection of profit and rights for LGBT+ people. We view an anticapitalist standpoint as a crucial tool for liberation of all LGBT+ people.

- We are antifascists!
The Copenhagen Pride has a history of making a platform for people like Carl Christian Ebbesen and Jim Lyngvild who participate in maintaining fascist ideas. We refuse to make room for fascism in any of its forms. We fight against borders, police brutality and any other form of fascism which uphold oppressive structures. We want our solidarity to be international and disregard borders. We dream of a radical left and queer space that is free of norms of whiteness, racism and fascism.

- We are feminists!
The patriarchy is a structure that also affects the LGBT+ community. This can be seen in the form of feminity being disregarded and people who express themselves as and/ or are being seen as feminine are met with microaggressions and violence in the form of sexism and transmisogyny. We strive to resist patriarchy by making a space in which people are free to be feminine and where neither transphobia, transmisogyny or other forms of sexism is accepted.

- We have no time for macho bullshit!
We are tired of experiencing macho culture in both queer spaces and spaces of the radical left. People who act aggressively and take up way too much space in conversations, on the dancefloor and everywhere else. We view ”macho” as a broad concept which covers a culture where only the people who are the most pushy and loud gets their opinions taken seriously. It also covers a culture where there is no space to take your own or others’ feelings seriously. The macho culture shouldn’t exist anywhere and especially not in queer spaces. We wish to make room and take care of each other.

- We make our own agenda!
The organizing group for this event is queer seperatist which means that all of the organizers are selfidentified queers in a multitude of ways. This means that the agenda is made by queer people. The event itself is not seperatist for queer people as we want to create a space that is inclusive of those who are exploring a queer identity and those who might not yet feel fully comfortable identifying as queer. We also want to strengthen the overlap between the radical left and queer communities. You are very welcome whether you identify as queer or not.

- We want to broaden the intersection between queer and radical left!
One of the purposes of this demonstration is to make more room for the intersection between queer and radical left. Queer spaces are too often depoliticised which excludes a lot of people who are breaking the different harmfull norms which exist in every space that are not consciously fighting against them. At the same time, radical left spaces tend to be filled with macho bullshit which is just as excluding. We want to radicalise the queers and break down the macho culture in spaces that a radically left.
If you want to get in touch with the organizers you can drop us an email in either danish or english on: queer@disroot.org

Mere info